Pride Flag

Sõnastik

Erinevate seksuaalsete identiteetide, sooidentiteetide, sootunnuste ja soolise eneseväljendusega inimestest kõneldes on oluline kasutada õigeid mõisteid, sest korrektne sõnavara aitab vältida varjatud negatiivseid hinnanguid ja stereotüüpe

ning kummutada valearusaamu.

Aromantiline inimene

Inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu romantilist külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel. Aromantiline inimene võib olla hetero-, homo-, biseksuaalne jne ning soovida füüsilist või platoonilist lähedust.

Aseksuaalne inimene

 

Inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel. Aseksuaalne inimene võib, aga ei pruugi soovida füüsilist, romantilist või platoonilist lähedust. Aseksuaalne inimene võib olla hetero-, homo-, biseksuaalne vms. Aseksuaalsus ei tähenda tingimata libiido puudumist, näiteks võib aseksuaalne inimene masturbeerida. Aseksuaalsus erineb teadlikult seksist hoidumisest ja tsölibaadist, mis on motiveeritud inimese isiklikest tõekspidamistest.

Asooline inimene

 

Inimene, kes identifitseerib end sootuna, kes ei taju endal ühtegi tunnetuslikku sugu.

 

Binaarne ja mittebinaarne soosüsteem

 

Binaarne soosüsteem jagab inimesed kaheks: meesteks ja naisteks. See jagunemine tuleneb bioloogilisest soost, mille arst määrab sünnil või ultrahelis lähtuvalt genitaalidest. Kuigi kaasaegses Lääne kultuuris vaadeldakse sugu binaarselt, on mittebinaarne soosüsteem tegelikult sama vana kui ühiskond ja on eksisteerinud eri kultuurides üle maailma. Mittebinaarne soosüsteem on paljudes kultuurides tänagi veel elujõuline, näiteks põlisameeriklastel, hindudel jm.

Biromantiline inimene

 

Inimene, kes tunneb emotsionaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu. Mõned inimesed defineerivad end biromantilistena, kui neile meeldivad naised ja mehed, teised defineerivad biromantilisust kui külgetõmmet endaga samast soost ja ükskõik millisest teisest soost inimeste suhtes. Biromantilisus erineb panromantilisusest selle poolest, et biromantilisele inimesele on sugu romantilise külgetõmbe tekkimisel üldiselt oluline, panromantilisuse puhul pigem mitte. Biromantilisus kirjeldab inimese tõmmet emotsionaalses mõttes, biseksuaalsus kirjeldab kas ainult füüsilist või füüsilist ja romantilist poolt.

Biseksuaalne inimene

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja/või seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu. Mõned inimesed defineerivad end biseksuaalsetena, kui neile meeldivad naised ja mehed, teised defineerivad biseksuaalsust kui külgetõmmet endaga samast soost ja ükskõik millisest teisest soost inimeste suhtes. Biseksuaalsus erineb panseksuaalsusest selle poolest, et biseksuaalsele inimesele on sugu külgetõmbe tekkimisel üldiselt oluline, panseksuaalsuse puhul pigem mitte.

Bivaen (ka bifoobia)

Tugev negatiivne tunne, mõnikord ka viha, mis võib väljenduda vägivaldses ja diskrimineerivas käitumises, inimeste vastu, kes tunnevad emotsionaalset või seksuaalset tõmmet endaga samast soost ja teisest soost inimeste vastu. Bivaenu esineb nii cis-hetero kui LGBT+ inimeste seas, nt arvamustes, et biseksuaalsed inimesed on tegelikult kapis geid, et nad ainult eksperimenteerivad, et neil on tingimata palju seksuaalpartnereid jms. Soovitame kasutada bivaenu mõistet bifoobia asemel, sest foobia seostub inimestel hirmuga, mis ei kirjelda vaenu olemust.

 

Cis-sooline inimene (ladina k. cis - "samal pool"), ka paiksooline inimene

 

Inimene, kelle sünnil määratud bioloogiline, juriidiline, sotsiaalne ja tunnetuslik sugu kattuvad. Näiteks on cis-soolisel inimesel peenis, dokumentidesse on ta märgitud mehena, ta tunneb end mehena ning tema sooline eneseväljendus vastab mehele esitatud ootustele (näiteks kannab ta nö meesteriideid).

 

Cross-dresser

 

Inimene, kes võtab (aeg-ajalt) üle mõned teise soo elemendid (riietumine, käitumismaneerid, kosmeetika jne), kuid on rahul oma sünnil määratud sooga sooga ega soovi soolist üleminekut.

 

Drag king

 

Esinemise, šõu ja/või efektsuse eesmärgil meheks riietuv inimene. Inimene ise võib olla ükskõik mis soost.

 

Drag queen

 

Esinemise, šõu ja/või efektsuse eesmärgil naiseks riietuv inimene. Inimene ise võib olla ükskõik mis soost.

 

Gei

Mees, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet meeste vastu. Kasutatakse ka üldnimetusena nii homoseksuaalsete meeste kui ka naiste kohta. Keeleliselt on korrektne öelda ka “homoseksuaalne mees”.

Genderqueer

 

Lai mõiste inimeste kohta, kes tunnevad, et nende sootunnetus või sooline eneseväljendus ei vasta ühiskondlikele normidele.

 

Hermafrodiit

 

Bioloogiline mõiste liikide kohta, millel esineb nii nais- kui meessuguorganeid ja mis saavad teist isendit ise viljastada ja saada ise viljastatud. Nähtus esimeb peamiselt taimede ja selgrootute seas. Aegunud, vale ja halvustav mõiste intersooliste inimeste kohta.

Heteroromantiline inimene

Inimene, kes tunneb emotsionaalset tõmmet teise soo, traditsiooniliselt nö vastassoo vastu, st mees naiste vastu ja naine meeste vastu. Heteroromantilisus kirjeldab inimese tõmmet emotsionaalses mõttes, heteroseksuaalsus kirjeldab kas ainult füüsilist või füüsilist ja romantilist poolt.

Heteroseksuaalne inimene

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet teise soo, traditsiooniliselt nö vastassoo vastu, st mees naiste vastu ja naine meeste vastu.

Homoromantiline inimene

 

Inimene, kes tunneb emotsionaalset tõmmet endaga samast soost inimeste vastu. Homoromantilisus kirjeldab inimese tõmmet emotsionaalses mõttes, homoseksuaalsus kirjeldab kas ainult füüsilist või füüsilist ja romantilist poolt.

Homoseksuaalne inimene

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet samast soost inimeste vastu.

Homovaen (ka homofoobia)

 

Tugev negatiivne tunne, mõnikord ka viha, mis võib väljenduda vägivaldses ja diskrimineerivas käitumises, inimeste vastu, kes tunnevad emotsionaalset või seksuaalset tõmmet endaga samast soost inimeste vastu. Soovitame kasutada homovaenu mõistet homofoobia asemel, sest foobia seostub inimestel hirmuga, mis ei kirjelda vaenu olemust.

 

Intersooline inimene

 

Inimene, kes on sündinud kehaga, mille sugukromosoomid, hormoonitasemed või muud füüsilised asjaolud ei vasta bioloogilise naise või mehe normidele. Intersoolisus võib olla tuvastatav sünnil, aga võib ka selguda vanemas eas. Kui see ei tekita inimesele vaevusi, siis ei vaja see meditsiinilist sekkumist. Üks suurimaid probleeme on see, et intersoolisi lapsi opereeritakse ilma nende nõusolekuta, mis võib hilisemas elus neile keha- või identiteediprobleeme tekitada.

Karud

 

Geimeeste subkultuur, millesse kuuluvad pigem karvased, habemega, suuremad mehed. Eestis esindab karude kultuuri Tallinn Bearty.

Lesbi

 

Naine, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet naiste vastu. Keeleliselt on korrektne öelda ka “homoseksuaalne naine”.

LGBT, LGBT+, LGBTQ, LGBTI, LGBTQIA jne

Akronüüm, mis viitab erineva soo- ja seksuaalidentiteediga inimestele, näiteks lesbidele, geidele, biseksuaalsetele, transsoolistele, queer, intersoolistele, aseksuaalsetele inimestele jne.

 

Mittebinaarse sooidentiteediga inimene

 

Inimene, kes ei määratle oma sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi. Selline sooidentiteet võib olla nt naise ja mehe vahel, mõlemad korraga, sootu, muutuv või koosneda mitmest soost. Mittebinaarne inimene võib end nimetada ka transsooliseks, kuna tema sünnil määratud bioloogiline sugu ja/või juriidiline sugu ei kattu tema tunnetusliku sooga.

Panromantiline inimene

 

Inimene, kes tunneb emotsionaalset tõmmet ükskõik mis soost inimeste vastu. Panromantilisus kirjeldab inimese tõmmet emotsionaalses mõttes, panseksuaalsus kirjeldab kas ainult füüsilist või füüsilist ja romantilist poolt.

Panseksuaalne inimene

Inimene, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet inimeste vastu nende soost sõltumata või ükskõik mis soost inimeste vastu.

 

Queer

 

Inimene, kes ei soovi kanda kitsast silti oma soo või seksuaalsuse kirjeldamiseks. Algselt tähistas see mõiste protesti heteronormatiivse süsteemi vastu, nüüdseks on sellest saanud ka identiteedisilt. Kasutatake nii nimi- kui omadussõnana.

 

Sooline üleminek

 

Protsess, mille käigus transsooline inimene hakkab elama vastavalt oma tunnetuslikule soole. Võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni. "Soovahetus" ei ole sobiv mõiste, sest inimene ei vaheta ega muuda oma sugu, vaid elab vastavalt oma (tunnetuslikule) soole. "Sookorrigeerimine" ei ole sobiv, sest eeldab, et transsoolises inimeses on midagi valesti, mis vajab parandamist. Sooline üleminek ei ole ajaliselt piiritletud, seda ei defineeri ükski kindel tegevus või sündmus. Transsoolist inimest ümbritsevad inimesed ja asutused saavad tema sugu tunnustada. Loe ka soo tunnustamise võimaluste kohta Eestis.

 

Sooneutraalsus

 

Mõiste, mis kirjeldab nähtusi, milles sugu ei ole määrav. Näiteks on sooneutraalsed enamik seadustest (st seadus kohtleb eri soost inimesi samamoodi), kaubad ja teenused (nt ühistransport, toidupood), teatud eranditega haridus (st igaüks saab kooli minna) jne. Sooneutraalsus võib endas peita ka soopimedust, st olukorda, kus soospetsiifiliste vajadustega ei arvestata (nt seadused või meetmed, mis on justkui sooneutraalsed, kuid päriselus mõjutavad ülekaalukalt vaid ühte sugu). Sooneutraalsus ei tähenda sugude eiramist või kaotamist.

 

Sooroll

 

Soorollid on ühiskondlikud ettekujutused sellest, milline peaks üks ühest või teisest soost inimene oma elus tegema, kuidas elama, mis rolli täitma jne. Need arusaamad sõltuvad kultuurist ja võivad eri kultuurides erineda. Näiteks on kultuuriliselt üsna kindlad soorollid kodu- ja pereelus: kes peaks palka teenima, kes kodu eest hoolitsema, kes lapsi kasvatama jne. Kuna soorollid on kultuuris juurdunud, võib olla raske nende piiratust märgata ja neist loobuda.

 

Soostereotüüp

 

Soostereotüüp on lihtsustatud ja eelarvamuslik arusaam soorollidest.

 

Soovoolavus (ing. k. gender fluid)

 

Inimese sooidentiteet, mis ei seostu ühegi kindla tunnetusliku sooga, vaid liigub nende vahel või üleselt.

 

Sugu

 

Sugu on osa inimese identiteedist. Sugu koosneb bioloogilisest soost (suguorganid, hormoonid, kromosoomid; inglise keeles sex), juriidilisest soost (soomarker dokumentidel), tunnetuslikust soost (inglise keeles gender), sotsiaalsest soost (soorollid) ja soolisest eneseväljendusest (välimus, maneerid jms). Kui need elemendid kattuvad, on inimene cis-sooline, kui tunnetuslik sugu ei kattu bioloogilise ja/või juriidilise sooga, on inimene transsooline.

 

Transsooline inimene (ladina k. trans - "teisel pool")

 

Inimene, kelle tunnetuslik ja sotsiaalne sugu ei vasta tema bioloogilisele soole ja/või juriidilisele soole. Näiteks võib transsoolisel inimesel olla sündides vagiina ja tema dokumentidesse on märgitud, et ta on naine, ent tema tunnetuslik sugu on mees. Pole teada, kuidas transsoolisus kujuneb. Transsoolise inimese sooline üleminek võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni.

 

Transsooline mees (ka trans mees)

 

Inimene, kelle tunnetuslik sugu on mees, kuid kelle bioloogline ja/või juriidiline sugu ei ole mees.

 

Transsooline naine (ka trans naine)

 

Inimene, kelle tunnetuslik sugu on naine, kuid kelle bioloogiline ja/või juriidiline sugu ei ole naine.

 

Transvaen (ka transfoobia)

 

Tugev negatiivne tunne, mõnikord ka viha transsoolise identiteedi või teistsuguse soolise eneseväljendusega inimeste vastu, mis võib väljenduda vägivaldses ja diskrimineerivas käitumises. Soovitame kasutada transvaenu mõistet transfoobia asemel, sest foobia seostub inimestel hirmuga, mis ei kirjelda vaenu olemust.

 

Two-spirit (ing. k. kaks hinge)

 

Kolmas sugu mehe ja naise kõrval põlisameeriklaste kultuurides, mis, olenevalt kultuurist, võib tähendada erinevaid mehe ja naise sooidentiteedi kombinatsioone ühes inimeses.