Ühingust

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteedi ja eneseväljendusega) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.

Eesti LGBT Ühingu visioon seab eesmärgiks tugeva kogukonna ning hooliva ja kaasava ühiskonna, kus indiviide väärtustatakse sõltumata seksuaal- ja/või sooidentideedist. Eesti LGBT Ühing on mõjus ja jätkusuutlik LGBT+ teemade eestkõneleja Eestis.

Tegevusvaldkonnad

  • huvikaitse, mh seaduseelnõude kommenteerimine ning riigiasutuste ja poliitikutega suhtlemine;

  • strateegiline kommunikatsioon ühiskonnas teadlikkuse parandamiseks;

  • haridus, sh koolitused noortele ja eri valdkondade spetsialistidele;

  • kogukonna ja nende lähedaste toetamine, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi.

Organisatsiooni väärtused

  • Oleme teadlikud maailmas ja riigis toimuvast, iseendast ja kaasinimestest ning meie õigustest ja kohustustest.

  • Hoolime kaasinimestest, austame erinevusi ja hoidume pealiskaudsete hinnangute andmisest.

  • Kaasame oma tegemistesse LGBT+ inimesi, partnereid, sõpru ja toetajaid ning teeme nendega koostööd.