Sugu ja transsoolisus


Inimese soo keerukuse mõistmiseks on vajalik rääkida kõigist neljast soost: bioloogiline sugu, juriidiline sugu, sotsiaalne sugu ja tunnetuslik sugu. Enamasti langevad need neli soojaotust kokku. See tähendab, et kui näeme avalikus kohas inimest, keda arvame olevat mees, on väga tõenäoline, et ta end ka ise nii määratleb, nii on kirjas tema dokumentidel, tal on mehele omased bioloogilised tunnused ning ta kannab meestele mõeldud riideid. (Viik, 2015) Kui need soomääratlused omavahel kokku ei lange, võib tegemist olla transsoolisusega. Bioloogiline sugu hõlmab bioloogilisi ja füsioloogilisi erinevusi, mille alusel eristatakse mees- ja naissoost inimesi (suguelundid, suguhormoonid, sugurakkude tootmine, sugukromosoomid, võime sünnitada, rinnaga toita). Juriidiline sugu määratakse vastsündinule bioloogilisest soost lähtuvalt ning see kajastub rahvastikuregistris ja tema isikut tõendaval dokumendil.
Sotsiaalne sugu võtab kokku naiste ja meeste omadused, mis on kujundatud ühiskonna poolt. Sotsiaalset sugu reeglina ei tajuta, see avaldub inimese jaoks iseenesestmõistetavate ja õpitud käitumismallidena. Alates sünnist hakkab laste sotsialiseerimine ühiskonda – isiksuse teke ja areng, õpitakse kultuuris kehtivaid väärtusi, reegleid ja norme. Sotsiaalne sugu kujuneb perekonna, lasteaia, kooli ja meedia jne mõjul.
Sõnastik


Erineva sooidentiteedi ja soolise eneseväljendusega inimestest kõneldes on oluline kasutada neutraalseid mõisteid, sest korrektne sõnavara aitab vältida varjatud negatiivseid hinnanguid, stereotüüpe jms.

Asooline inimene

Inimene, kes identifitseerib end sootuna, kes ei taju endal ühtegi tunnetuslikku sugu.

Binaarne ja mittebinaarne soosüsteem

Binaarne soosüsteem jagab inimesed kaheks: meesteks ja naisteks. See jagunemine tuleneb bioloogilisest soost, mille arst määrab sünnil või ultrahelis lähtuvalt genitaalidest. Kuigi kaasaegses Lääne kultuuris vaadeldakse sugu binaarselt, on mittebinaarne soosüsteem tegelikult sama vana kui ühiskond ja on eksisteerinud eri kultuurides üle maailma. Mittebinaarne soosüsteem on paljudes kultuurides tänagi veel elujõuline, näiteks põlisameeriklastel, hindudel jm.

Cis-sooline inimene (ladina k. cis - "samal pool")

Inimene, kelle sünnil määratud bioloogiline, juriidiline, sotsiaalne ja tunnetuslik sugu kattuvad. Näiteks on cis-soolisel inimesel peenis, dokumentidesse on ta märgitud mehena, ta tunneb end mehena ning tema sooline eneseväljendus vastab mehele esitatud ootustele (näiteks kannab ta nö meesteriideid).

Cross-dresser

Inimene, kes võtab (aeg-ajalt) üle mõned teise soo elemendid (riietumine, käitumismaneerid, kosmeetika jne), kuid on rahul oma sünnil määratud sooga sooga ega soovi soolist üleminekut.

Drag king

Esinemise, šõu ja/või efektsuse eesmärgil meheks riietuv inimene. Inimene ise võib olla ükskõik mis soost.

Drag queen

Esinemise, šõu ja/või efektsuse eesmärgil naiseks riietuv inimene. Inimene ise võib olla ükskõik mis soost.

Genderqueer

Lai mõiste inimeste kohta, kes tunnevad, et nende sootunnetus või sooline eneseväljendus ei vasta ühiskondlikele normidele.

Hermafrodiit

Bioloogiline mõiste liikide kohta, millel esineb nii nais- kui meessuguorganeid ja mis saavad teist isendit ise viljastada ja saada ise viljastatud. Nähtus esimeb peamiselt taimede ja selgrootute seas. Aegunud, vale ja halvustav mõiste intersooliste inimeste kohta.

Intersooline inimene

Inimene, kes on sündinud kehaga, mille sugukromosoomid, hormoonitasemed või muud füüsilised asjaolud ei vasta bioloogilise naise või mehe normidele. Intersoolisus võib olla tuvastatav sünnil, aga võib ka selguda vanemas eas. Kui see ei tekita inimesele vaevusi, siis ei vaja see meditsiinilist sekkumist. Üks suurimaid probleeme on see, et intersoolisi lapsi opereeritakse ilma nende nõusolekuta, mis võib hilisemas elus neile keha- või identiteediprobleeme tekitada.

Mittebinaarse sooidentiteediga inimene

Inimene, kes ei määratle oma sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi. Selline sooidentiteet võib olla nt naise ja mehe vahel, mõlemad korraga, sootu, muutuv või koosneda mitmest soost. Mittebinaarne inimene võib end nimetada ka transsooliseks, kuna tema sünnil määratud bioloogiline sugu ja/või juriidiline sugu ei kattu tema tunnetusliku sooga.

Queer

Inimene, kes ei soovi kanda kitsast silti oma soo või seksuaalsuse kirjeldamiseks. Algselt tähistas see mõiste protesti heteronormatiivse süsteemi vastu, nüüdseks on sellest saanud ka identiteedisilt. Kasutatake nii nimi- kui omadussõnana.

Sooline üleminek

Protsess, mille käigus transsooline inimene hakkab elama vastavalt oma tunnetuslikule soole. Võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni. "Soovahetus" ei ole sobiv mõiste, sest inimene ei vaheta ega muuda oma sugu, vaid elab vastavalt oma (tunnetuslikule) soole. "Sookorrigeerimine" ei ole sobiv, sest eeldab, et transsoolises inimeses on midagi valesti, mis vajab parandamist. Sooline üleminek ei ole ajaliselt piiritletud, seda ei defineeri ükski kindel tegevus või sündmus. Transsoolist inimest ümbritsevad inimesed ja asutused saavad tema sugu tunnustada. Loe ka soo tunnustamise võimaluste kohta Eestis.

Sooneutraalsus

Mõiste, mis kirjeldab nähtusi, milles sugu ei ole määrav. Näiteks on sooneutraalsed enamik seadustest (st seadus kohtleb eri soost inimesi samamoodi), kaubad ja teenused (nt ühistransport, toidupood), teatud eranditega haridus (st igaüks saab kooli minna) jne. Sooneutraalsus võib endas peita ka soopimedust, st olukorda, kus soospetsiifiliste vajadustega ei arvestata (nt seadused või meetmed, mis on justkui sooneutraalsed, kuid päriselus mõjutavad ülekaalukalt vaid ühte sugu). Sooneutraalsus ei tähenda sugude eiramist või kaotamist.

Sooroll

Soorollid on ühiskondlikud ettekujutused sellest, milline peaks üks ühest või teisest soost inimene oma elus tegema, kuidas elama, mis rolli täitma jne. Need arusaamad sõltuvad kultuurist ja võivad eri kultuurides erineda. Näiteks on kultuuriliselt üsna kindlad soorollid kodu- ja pereelus: kes peaks palka teenima, kes kodu eest hoolitsema, kes lapsi kasvatama jne. Kuna soorollid on kultuuris juurdunud, võib olla raske nende piiratust märgata ja neist loobuda.

Soostereotüüp

Soostereotüüp on lihtsustatud ja eelarvamuslik arusaam soorollidest.

Soovoolavus (ing. k. gender fluid)

Inimese sooidentiteet, mis ei seostu ühegi kindla tunnetusliku sooga, vaid liigub nende vahel või üleselt.

Sugu

Sugu on osa inimese identiteedist. Sugu koosneb bioloogilisest soost (suguorganid, hormoonid, kromosoomid; inglise keeles sex), juriidilisest soost (soomarker dokumentidel), tunnetuslikust soost (inglise keeles gender), sotsiaalsest soost (soorollid) ja soolisest eneseväljendusest (välimus, maneerid jms). Kui need elemendid kattuvad, on inimene cis-sooline, kui tunnetuslik sugu ei kattu bioloogilise ja/või juriidilise sooga, on inimene transsooline.

Transsooline inimene (ladina k. trans - "teisel pool")

Inimene, kelle tunnetuslik ja sotsiaalne sugu ei vasta tema bioloogilisele soole ja/või juriidilisele soole. Näiteks võib transsoolisel inimesel olla sündides vagiina ja tema dokumentidesse on märgitud, et ta on naine, ent tema tunnetuslik sugu on mees. Pole teada, kuidas transsoolisus kujuneb. Transsoolise inimese sooline üleminek võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni.

Transsooline mees (ka trans mees)

Inimene, kelle tunnetuslik sugu on mees, kuid kelle bioloogline ja/või juriidiline sugu ei ole mees.

Transsooline naine (ka trans naine)

Inimene, kelle tunnetuslik sugu on naine, kuid kelle bioloogiline ja/või juriidiline sugu ei ole naine.

Transvaen (ka transfoobia)

Tugev negatiivne tunne, mõnikord ka viha transsoolise identiteedi või teistsuguse soolise eneseväljendusega inimeste vastu, mis võib väljenduda vägivaldses ja diskrimineerivas käitumises. Soovitame kasutada transvaenu mõistet transfoobia asemel, sest foobia seostub inimestel hirmuga, mis ei kirjelda vaenu olemust.

Two-spirit (ing. k. kaks hinge)

Kolmas sugu mehe ja naise kõrval põlisameeriklaste kultuurides, mis, olenevalt kultuurist, võib tähendada erinevaid mehe ja naise sooidentiteedi kombinatsioone ühes inimeses.
Seadused


Eestis on seadused, mis reguleerivad transsooliste inimeste õigusi ja võimalusi, alates nimevahetusest kuni meditsiiniliste toiminguteni.

Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded

Määrus reguleerib sookorrigeerimise meditsiinilisi toiminguid ja isiku juriidiliste andmete muutmist. Määruses kasutatakse aegunud termineid “soovahetus”, “soo muutmine” ja “transseksuaalsus”. Loe protsessist lähemalt alapeatükis "Soo tunnustamine ja -korrigeerimine".

Haridust tõendavate dokumentide väljaandmist reguleerivad määrused

Kui isiku isikukood on õpingute ajal või järel muutunud, on tal võimalik taotleda uut diplomit, akadeemilist õiendit, kutseõppeasutuse, gümnaasiumi või põhikooli lõputunnistust või hinnetelehte, millele on kantud õige isikukood ning muutuse korral ka uus ees- ja/või perekonnanimi.

Perekonnaseisutoimingute seadus
Perekonnaseisutoimingute seaduse 3. peatükk reguleerib transsoolise inimese uute andmete registreerimist rahvastikuregistris. Selleks edastab isik kohaliku omavalitsuse üksusele arstliku ekspertiiskomisjoni otsuse ja sooandmete muutmise avalduse.

Nimeseadus

Seaduse § 15 sätestab sooandmete muutmise tõttu uue isikunime andmise korra. Nime muutmise avalduse esitab perekonnaseisuasutusele isik ise, alaealise puhul vanem või eestkostja. Vajadusel saab muuta ka perekonnanime, kui selles kajastub isiku sugu.

Rahvastikuregistri seadus

Isiku soo andmete muutmisel on isikul võimalik taotleda uut isikukoodi. Selleks tuleb esitada avaldus ja arstliku ekspertiisikomisjoni otsus perekonnaseisuasutusele.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaandele laieneb soolise võrdõiguslikkuse seadus ka transsoolisusest tingitud soolisele diskrimineerimisele. Soolise kuuluvuse alusel on keelatud diskrimineerida nii era- kui avalikus sektoris. Isik saab pöörduda kohtusse, töövaidluskomisjoni või soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole.
Soo juriidiline tunnustamine ja meditsiiniline sekkumine


Transsooline inimene saab Eestis muuta oma juriidilisi andmeid (soomarker, isikukood, nimi) ning läbida meditsiinilisi toiminguid nagu hormoonravi ja kirurgiline sekkumine. Eestis reguleerib valdkonda määrus: “Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded”. Määruses kasutatakse aegunud termineid "soovahetus", "soo muutmine" ja "transseksuaalsus".

Loe soo tunnustamise protsessi kohta täpsemalt siit.
Kuidas kapist välja tulla


Miks kapist välja tulla?

 • Saad elada sellena, kes tegelikult oled;
 • tunned end üha enam iseendana;
 • võid leida endale sarnased inimesi;
 • saad aidata ja toetada teisi trans inimesi;
 • saad harida teisi, murda stereotüüpe ja müüte;
 • oled teistele positiivne eeskuju.

Millega kapist välja tulles arvestada?

 • Võimalik transfoobia ja negatiivsed reaktsioonid;
 • vajadus tagada enda turvalisus;
 • inimesed, kes ei kuula/ei mõista;
 • inimesed, kes proovivad su meelt muuta või hirmutada;
 • protsessi pikaajalisus, mis nõuab kannatlikkust;
 • otsuse elumuutev mõju.

Mõned näpunäited

 • Kui otsustad, et oled valmis kapist välja tulema, siis anna endale aega, et mõelda läbi, kuidas sa seda teed ja mida ütled.
 • Mõtle välja, kes võiks olla sinu lähikonnas kõige toetavam, ja tule temale esimesena kapist välja. Tihti võib aru saada sellest, kui sõbralik on inimene transsoolisuse suhtes sellest, kuidas see teema vestluses avaldub.
 • Tee uurimistööd, et sul oleks infot transsoolisuse kohta, juhul kui inimestel on küsimusi.
 • Võimalus on ka kirja või meili teel kapist välja tulla. Tee täpselt nii, nagu sul endal on mugavam ja turvalisem, ent ole valmis hiljem ka suuliselt rääkima.
 • Kui oled otsustanud, kellele ja kuidas välja tulla, ole valmis ootama, kuni lähedased uut infot seedivad ja aktsepteerivad. Anna neile aega, et asjad läbi mõelda ja mõista, mida läbi elad. Su lähedastel võib olla õppida palju uut, enne kui nad sind täielikult mõistavad. Esimene reaktsioon ei pruugi peegeldada seda, kuidas nad end pikas perspektiivis tundma hakkavad.
 • Mõista, et sinu lähedased võivad vajada emotsionaalset tuge. Mõned trans inimeste lähedased kasutavad selleks teraapiat.
 • Mõnikord võtab teistel uue nime ja identiteediga harjumine aega ja nad võivad eksida, isegi kui nad ei tee seda meelega.
 • Kui on suur oht, et pärast välja tulemist ähvardab sind näiteks füüsiline või vaimne vägivald või kodust ilma jäämine, siis tasub turvalisuse huvides oodata aega, kus sa ei ole selles olukorras või nendest inimestest sõltuv.
 • Ära eelda, et kõik inimesed reageerivad tingimata negatiivselt. Mõned inimesed võivad sind üllatada avatuse ja aktsepteerimisega.
 • Ole enesekindel – ainult sina tead, kes sa oled. Sa jagad teatud aspekti oma identiteedist oma lähedastega, mitte ei küsi neilt luba elada iseendana.
 • Sinu lähedased võivad olla šokis või leinas. Neile võib tunduda, et nad on kellegi kaotanud. Rahusta neid – sa oled olnud ja oled alati sama inimene. Nad ei kaota sind kui inimest. Seleta, et sinu sugu ei ole ainuke osa sinust ja teie suhe/sõprus ei muutu selle tõttu.
 • Sinu lähedastele võib tunduda, et nad on ise näiteks sinu kasvatamisel midagi valesti teinud, ja nad süüdistavad ennast. Selgita neile, et transsoolisus ei ole ümbritsevate inimestega ega kasvatusega kuidagi seotud.
 • Maini ära, kellega tahad seda informatsiooni jagada ja kellega mitte. On oluline, et nad saaks aru, et on sinu valik omal ajal sellest teistele rääkida.

Küsimused/väited, mis su lähedastel võivad tekkida

“Mida see tähendab?”

Vasta oma definitsiooniga, kuidas end määratled.

“Sa ei saa kunagi lapsi!”

Trans inimestel on palju võimalusi saada lapsi.

“Sa ei saa kunagi päris meheks/naiseks!”

Mis on päris mehe/naise definitsioon ja kellel on õigus öelda, mis on päris mees/naine?

“Ma näen sind siiski alati oma poja/tütre/venna/õena.”

Loodetavasti see muutub ajaga ja see tähendaks mulle palju, kui sa püüaksid.

“Aga mulle meeldib, et sa oled mu poeg/tütar/vend/õde.”

Ma olen sama inimene edasi ning muutun ainult väliselt (kui on kavas meditsiiniline sekkumine)

“Aga miks sa oled siis nii mehelik/naiselik vms?”

See ei ole minu sooga seotud – see on minu olemus. Trans inimesed ei pea vastama soostereotüüpidele.

Isiklikud küsimused sinu keha/operatsioonide/seksuaalelu kohta

On sinu valik, kas tunned end neile küsimustele vastates mugavalt. Kas inimeselt, kes pole trans, küsitaks samu küsimusi?

Siit leiad veel suuniseid, kuidas erikeskondades kapist välja tulla.

Tutvu ka tasuta nõustamisteenuste ja tugigruppidega siin ja võta julgelt ühendust!
Abivahendid trans meestele


Transmaskuliinsetel inimestel aitab soodüsfooriat leevendada binderid. Tuntuimad lehed, kust bindereid tellida, on Underworks ja gc2b Transitional Apparel. Kui sul pole binderi soetamiseks raha, siis tasub jälgida sotsiaalmeediat (näiteks Tumblr, Instagram). Seal teevad paljud trans mehed heategevuslikke loose, kus annavad ära tasuta uued või kasutatud binderid.

Ole binderit kandes ettevaatlik!

 • Ära kanna binderit kunagi üle kaheksa tundi. Vastasel juhul võivad sul tekkida hingamisprobleemid, seljavalu ja nahaärritus.
 • Võta alati binder enne magamaminekut seljast, lase oma kehal puhata. Samuti võta see ära enne treeningut. Spordirinnahoidjad on disainitud koos sinuga trenni ajal liikuma, kuid binder võib teha liikumise ja hingamise veel raskemaks.
 • Ära kunagi kasuta teipi või sidemeid bindimiseks, sest need piiravad hingamis- ja liikumisvõimet! Elastsed sidemed (ing k ace bandages) on disainitud kitsenema, seega muutuvad need hingates aina kitsemaks ja võivad palju haiget teha.
 • Kui kuskil valutab, võta binder kohe ära. Proovi suuremat numbrit või teisi alternatiive. Pea meeles, et valu tähendab alati, et miskit on valesti!
Info lähedastele


Uudis lähedase transsoolisusest võib olla raske ja uue olukorraga leppimine keeruline. Ent uuringute kohaselt suurendab lähedaste toetuse puudumine depressiooni ja teiste vaimsete haiguste esinemist, halvemal juhul enesetapuriski. Ka kõige heasoovlikumad lähedased ei tea vahel, kuidas transsoolist inimest toetada. Kuidas seda teha?

Aktsepteeri oma transsoolise lähedase identiteeti. Tema trans identiteedi ignoreerimine või selle tõestamisele sundimine võib lapsele teha palju kahju. Kui transsooline inimene on sulle kapist välja tulnud, on ta tõenäoliselt selle üle palju mõelnud. Tema on ainus, kes tunneb oma elu ja tundeid kõige paremini.

 • Mõned lähedased arvavad, et transsoolisus on mööduv faas. Ära arva seda. Tõsi, mõni transsooline inimene, kes identifitseerib end transsoolisena, muudab hiljem oma meelt, kuid see on haruldane. Ja isegi kui su lähedane kuulub sellesse haruldasse gruppi, ei tee tema identiteedi aktsepteerimine kellelegi liida. Lepi tema sooidentiteediga samamoodi nagu aktsepteeriksid tema usulisi või poliitilisi vaateid teades, et need võivad muutuda.
 • Mõtle, kuidas sa end tunneksid, kui keegi rõhutaks, et oled teisest soost või kutsuks sind nimega, mis on seotud teise sooga. Sinu transsooline lähedane võib tunda sama, kui lähedased ei aktsepteeri tema sooidentiteeti.
 • Transsoolisus tähendab eri inimestele eri asju. Ära eelda, et su transsooline lähedane tahab alustada sookorrigeerimisega, kanda teatud tüüpi riideid või muuta oma hobisid. Kuula, mida transsoolisus tema jaoks tähendab. Tea, et pole õiget ega vale viisi olla trans.
 • Hari end transsoolisuse teemadel. See aitab sul lähedast paremini mõista.
 • Ära kasuta transsoolise lähedasega seoses sünninime ega sünnisoo termineid. Kui eksid kogemata, siis vabanda, kuid ära tee seda meelega. See näitab, et keeldud arvesse võtmast tema heaolu ja tundeid, ning ta kaotab sinu vastu usalduse.
 • Ära oota transsooliselt lähedaselt soostereotüüpide järgi elamist. Näiteks transsooline laps, kes määratleb end tüdrukuna, ei pea tingimata tahtma kanda kleite. Poiss ei pea olema huvitatud jalgpallist. Need soostereotüübid suurendavad veel rohkem survet, millega trans lapsed silmitsi seisavad. Sinu transsooline lähedane on üks indiviid, seega lase tal väljendada oma individuaalsust.
 • Ära räägi oma transsoolise lähedase identiteedist teistele, kui sul pole tema nõusolekut. Sul võib tekkida kiusatus väljendada solidaarsust jagades kõigiga, et su lähedane inimene on trans. Transsoolise inimese identiteedist suure asja tegemine võib olla haavav. Lase tal valida, kellega ta tahab jagada oma soomääratlust ning kellega mitte.
 • Ära arva ennatlikult, et transsoolisus vajab ravi. Transsoolisus ei ole vaimne haigus ja su lähedase sootunnetus ei vaja ravi või “ümberpööramist”. Kuid teraapia võib aidata nii temal kui ka sul endal toime tulla nende väljakutsete ja stigmaga, mida transsoolisus ühiskonnas endaga kaasa toob.
 • Transsoolisus võib olla suur väljakutse perekondadele, kes seisavad silmitsi stigma, vaenulike sugulaste ja näilise lootusetusega lapse tuleviku suhtes. See on raske nii sinule kui ka su transsoolisele lähedasele – mõlemad pooled peavad tegema suuri pingutusi, et vaimselt ümber kohaneda. Seega kaalu LGBT+ sõbraliku psühholoogi või terapeudi külastamist, kes aitaks nii sul kui ka su transsoolisel lähedasel edukalt muutustega toime tulla. Sa saad kõige rohkem oma transsoolist lähedast aidata sellega, kui jõuad ise punkti, kus oled oma mõtted peas korrastanud ja aktsepteerinud tema soomääratlust.
 • Sinu transsooline lähedane ei ole üksi ja tal on võimalus elada õnnelikult, kuid ainult toetusega. Lähedaste toetus on transsoolistele inimestele ülimalt oluline. Paku oma transsoolisele lähedasele tingimusteta toetust ja võid näha, kuidas ta sirgub õnnelikuks ja terveks täiskasvanuks.

Allikas: Strategies for Supporting a Transgender Child, Psychology Today

Loe põhjalikumalt siit, kuidas oma transsoolist lähedast toetada. Tutvu ka meie tasuta tugiteenustega ja võta meiega julgesti ühendust.
Info spetsialistile


Kui töötad valdkonnas, kus suhtled igapäevaselt erinevate inimestega, siis püüa palun arvestada ühiskonna mitmekesisusega ning sellega, et sinu ümber võib olla ka LGBT+ inimesi.

Kuidas saad luua keskkonna, mis on kõigile turvalisem?

 • Oskad oma töös olla kõigi inimeste suhtes kaasav ja avatud.
 • Uurid vajadusel materjale, mis tutvustavad sulle mitmekesisust, või suhtled valdkonnaspetsialistidega.
 • Kasutad kõnes ja kirjas korrektset keelt, mis ei alaväärista teisi inimesi, ning jätad oma isikliku arvamuse vajadusel ukse taha.
 • Jälgid nii füüsilises ruumis kui ka internetikeskkonnas seda, et arvestad erinevate inimestega.

Vaata ka väärtuste kohviku videot, kus räägitakse, miks on oluline olla eri keskkondades kaasav.

Küsimuste korral võta julgesti ühendust Eesti LGBT Ühingu spetsialistidega aadressil info@lgbt.ee.

Loe ka erinevaid materjale, kuidas luua hoolivat ja kaasavat kooliruumi:
Nõustamine ja tugigrupid


Eesti LGBT Ühingu valdkonnaspetsialistid ja vabatahtlikud pakuvad tasuta psühholoogilist, juriidilist ja kogemusnõustamist üle Eesti. Ühingu juures kogunevad ka erinevad tugigrupid, et pakkuda kogukonnatunnet, leida vastuseid küsimustele ja tuua kokku sarnaste lugudega inimesi.

Tutvu tasuta nõustamisteenuste ja tugigruppidega siin ja võta julgelt ühendust!
Transsooliste inimeste võimalused ja olukord Eestis ja Euroopas


Eestis reguleerib soo tunnustamise ja -korrigeerimisega seonduvat sotsiaalministri määrus “Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded”. Määruse kohaselt on inimesel võimalik saada uued juriidilised andmed ning vajaduse korral hormoonravi ja teisi meditsiinilisi protseduure. Määrus kehtib 1999. aastast ning on kaasaegse rahvusvahelise soo tunnustamise seadusandlusega vastuolus. Soo tunnustamise protsess on aeglane ja diskrimineeriv, sest nõuab meditsiinilisi toiminguid (vähemalt hormoonravi) ning juriidiliste andmete muutmine nõuab arstliku ekspertiisikomisjoni tõendit.

Tulenevalt Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 8, on Euroopa Inimõiguste Kohus leidnud, et sooline identiteet ja sooline enesemääratlus on inimese enda soo tunnetamine ja subjektiivne kogemine ning riik peab tunnustama isiku sugu lähtuvalt tema tunnetusest.

Transsoolistel inimesel on andmete muutmisel võimalik uuendada ka haridust tõendavaid dokumente.

Loe lähemalt väljaande "Inimõigused Eestis 2016–2017" peatükki "LGBT inimeste olukord".


Euroopas on 2018. aasta andmete kohaselt trans inimestel enesemääratluse õiguse saavutamiseni veel pikk tee käia. 34 Euroopa riigis nõutakse soo tunnustamise protsessi alustamiseks jätkuvalt vaimse häire diagnoosimist, lisaks nõutakse osades riikides steriliseerimist ja/või teiste meditsiiniliste protseduuride läbimist ja abielu lahutamist. Väga palju on ka selliseid riike, kus üldse puudub soo tunnustamise protseduur. Uuri lähemalt olukorda Transgender Europe'i ja ILGA Europe'i LGBT+ õiguste 2018. aasta kaartidelt.
Institutsioonide seisukohad transsoolisuse küsimuses


Euroopa Parlament peab tähtsaks, et Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteemides loodaks dokumentides soo andmete muutmise ning meditsiiniliste protseduuride eraldamise võimalus. Muu hulgas tähendab see, et soo andmete muutmise eelduseks ei oleks enam vaimse häire diagnoosi nõue ning et soo andmete muutmine ei lähtuks meditsiinilistest protseduuridest.

Maailma Terviseorganisatsioon on teinud ettepaneku eemaldada F64 “sooidentsuse häire” psüühika- ja käitumishäirete nimekirjast.

Maailma Arstide Liidu seisukoha kohaselt on olemas inimesi, kelle tunnetuslik sugu ei vasta sünnil määratud soole. Termin “transsooline” kirjeldab neid inimesi stigmatiseerimata ja kasutamata patoloogilist iseloomustust. Selle käsitluse järgi on transsoolisus soolise identiteedi üks osa, mida tuleb käsitleda eraldi seksuaalsest sättumusest