top of page

Meie projektid

Siin saad tutvuda meie viimaste aastate projektidega ehk meie töö ja eesmärkidega. Mõne projekti kohta saad lähemalt lugeda, kui klikid pealkirjale või pildile. Lisaks projektidele rahastavad meie tööd ka annetajad ja liikmemaksud. Rohkem infot meie rahastuse kohta leiad majandusaasta aruannetest.

Projekti eesmärk on edendada ja levitada võrdse kohtlemise põhimõtet ning tõhustada kaitset diskrimineerimise vastu läbi ulatusliku võrgustikupõhise intersektsionaalse huvikaitsetegevuse ja koostöö. Projekti raames toimub VKV strateegiaseminar ning koosloomes võrgustiku liikmetega korraldame 2023. aasta Baltic Pride’i konverentsi. Lisaks loome VKV liikmetele, nende sihtgruppidele ja LGBT Ühingu võrgustikule võimaluse omavahel tutvuda võrgustike mõttetalgutel. 

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 60,929 euroga (kogumaksumus 65,023 eurot) ja see kestab 01.01.2023-31.12.2023.

brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg

Võrdse kohtlemise ja inimõiguste edendamine Eestis

Projekti eesmärk on ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes. Meie projektipartner on Eesti Inimõiguste Keskus. Projekti raames teeme huvikaitset riigi tasandil, koolitame eri valdkondade spetsialiste ja tudengeid, pakume LGBT+ inimestele ja nende lähedastele tugiteenuseid, teeme teavitustööd, monitoorime meediat ja suhtleme ajakirjanikega ning peame kogukonnakeskust.

 

Projekti rahastab Sotsiaalministeerium kokku 600 000 euroga, millest ühing saab 300 000 eurot. Projekt kestab 01.01.2022 - 31.12.2024.

Women Holding Hands

Rahva vägi: Ehitame edukat LGBT+ liikumist Eestis

Projekti eesmärk on parandada meie kommunikatsiooni, millega kaasata ja aktiveerida meie olemasolevaid ja tulevasi toetajaid. Projekti käigus loome kommunikatsioonistrateegia ja mõjusad digivahendid, et parandada meie kontakti toetajatega, jagame teadmisi ja oskusi LGBT+ aktivistide võrgustikuga, rakendame uut strateegiat oluliste ürituste korraldamisel ja integreerime uued teadmised ja tööriistad ühingu üldisesse strateegiasse.

 

Projekti rahastab ILGA-Europe 65 000 euroga. Projekt kestab 01.08.2022 - 31.12.2024.

Image by Tim Mossholder

Health Equality, Attitudes towards LGBTQI+ People and Trans Health Care — HEALTH

Praxis uurib koos Eesti LGBT ühinguga ning Euroopa Liidu Õiguste, Võrdõiguslikkuse ja Kodakondsuse Programmi ning Sotsiaalministeeriumi toel Eesti tervishoiutöötajate hoiakuid ja teadmisi LGBTQI+ inimeste vajaduste kohta. Uuringu tulemuste pinnalt koostame infomaterjalid ja koolitused meedikutele, mis aitavad neil austada LGBTQI+ inimeste õigusi ning olla teadlikumad ja tähelepanelikumad LGBTQI+ inimeste vajaduste suhtes. 

 

Projekti rahastab Euroopa Komisjon 80 094 euroga ja see kestab 01.11.2021 - 31.10.2023.

transsooline-naine-arsti-juures-broadly-gender-spectrum.jpg

Projekti eesmärk on LGBT+ inimeste võrdsete õiguste edendamine Eestis läbi strateegilise huvikaitsetöö  ja mõjusa poliitikakujunduse.

 

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 88 000 euroga (kogumaksumus 95 152 €) ja see kestab 01.09.2021 - 31.08.2023.

Couple at Home

LGBT+ Microhistories In Estonia

Projekti eesmärk on avaldada Eesti esimene kohalikku LGBT+ ajalugu käsitlev üldisele avalikkusele mõeldud raamat. Raamatu koostavad ajaloouurijad, kes lisaks oma teema uurimisele ja avaldamisele osalevad ka uurijatele suunatud seminaridel, mis arendavad LGBT+ ja üldist ajaloouurimist Eestis.

Projekti rahastab Rosa Luxemburg Foundation 51 352 euroga ja see kestab 1.09.2019 - 31.12.2022.

Colorful Book Spines

Projekti eesmärk on luua alus mõjusale LGBT-teemalisele strateegilisele kommunikatsioonile Eestis ning panustada seeläbi inimõiguste valdkonna võimekusse ja kollektiivsetesse teadmistesse.

 

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 19 991 euroga (kogumaksumus 21 529 €) ja see kestab 7.10.2021 - 7.11.2022.

Image by Gaelle Marcel

Projekti eesmärk on luua kaasavam ja turvalisem koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. 

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 80 000 euroga ja see kestab 1.03.2020 - 1.03.2022.

Teenage Students Raising Hands

Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas

Projekti eesmärk on ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes. Meie projektipartner on Eesti Inimõiguste Keskus.

Projekti rahastab Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust 200 000 euroga ja see kestab 1.01.2020 - 31.12.2021.

Holding Hands Up High

Eestis leviv valeinfo LGBT+ inimeste ja Eesti LGBT Ühingu kohta

Projekti eesmärk on kaardistada Eesti leviv valeinfo LGBT+ inimeste ja Eesti LGBT ühingu kohta, et mõista valeinfo päritolu ja olemust ning kasutada saadud teadmisi eri tegevusvaldkondades, nagu kommunikatsioon, haridus, huvikaitse.

 

Projekti rahastab Center for European Policy Analysis 2454.06 euroga ja see kestab 1.02-15.03.2021.

Office Conference

Sõnumite testimine Eestis

Projekti eesmärk on tuvastada LGBT-teemalised sõnumid, mis toetavad mõjusat teavitustööd.

 

Projekti rahastab ILGA-Europe 4858.20 euroga ja see kestab 3.08 - 30.11.2020.

Image by Roman Kraft

Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ning aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 96 000 euroga ja see kestab 01.01–31.12.2019.

Image by Markus Spiske

Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ning aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 70 000 euroga ja see kestab 01.01–31.12.2018.

Image by Markus Spiske

Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire

Projekti eesmärk on koostada ülevaade Euroopa Nõukogu soovituste CM/Rec (2010)5 ehk LGBT+ inimeste diskrimineerimise vähendamise meetmete järgimisest Eestis ning edendada koostööd Eesti LGBT Ühingu ja erinevate valitsusasutuste vahel.

 

Projekti rahastab ILGA-Europe 5000 euroga ja see kestab 1.03–31.10.2018.

stenbock-siim-lovi-err.jpg

Sõltumatu rahastamise ja annetuste suurendamise strateegia väljatöötamine

Projekti eesmärk on luua annetuste kogumise plaan, katsetada erinevaid tegevusi heategevuslike annetuste kogumiseks ning valida kõige efektiivsemad annetuste kogumise viisid Eesti ühiskonnas, mis aitavad toetada LGBT+ inimeste õigusi.

 

Projekti rahastab Open Society Foundations 41 312 euroga ja see kestab 1.11.2016–30.04.2018.

Image by Fabian Blank
bottom of page