Uuringud ja ülevaated

Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring 2018


Eesti LGBT Ühing viis 2018. aasta suvel läbi esimese Eesti LGBT+ õpilaste koolikogemust puudutava uuringu, milles käsitleti muu hulgas kokkupuuteid vaimse ja füüsilise vägivallaga, LGBT+ teemade käsitlemist ainetundides ning õpetajate ja teiste koolitöötajate suhtumist LGBT+ õpilastesse ja teemadesse.
Trans Rights Europe & Central Asia Index, Map, Facts 2020


The Trans Rights Europe & Central Asia Index provides detailed country information in 29 legal categories, such as legal gender recognition, asylum, bias speech/ violence, non-discrimination, health and family. Trans Rights Europe & Central Asia Index, Map, Facts 2020
Sexual Orientation and Gender Identity Throughout History


Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and related identities have been present in various forms throughout history. All cultures have included, with varying degrees of acceptance, individuals who practice same-sex relations as well as those whose gender, gender identity and gender expression challenge prevailing norms, and many cultures still do. Map compiled by International IDAHO Committee and United Nations For LGBT Equality.
Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel 2012, 2014, 2017, 2019, 2021


Eesti Inimõiguste Keskus viib iga paari aasta tagant läbi uuringut, mis näitab Eesti elanike suhtumist LGBT+ inimestesse seoses erinevate eluvaldkondadega. Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel 2012, 2014, 2017, 2019, 2021
LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas 2016


Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellis uuringu projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” raames. Uuring keskendub LGBTQ inimeste olukorra ja kogemuste kaardistamisele Eestis. Uurimisrühma kuulusid Kadri Aavik, Triin Roosalu, Margarita Kazjulja, Laura Mere, Kerli Kaal, Maaris Raudsepp ja Kadi Annuk.
Rainbow Map & Index 2020


The Rainbow Map&Index presents a picture of what the policy landscape is like right now, while the Annual Review also attempts to answer the question “what’s next?” Recommendations are intended to encourage policymakers to address the most pressing legal and policy priorities within the framework of our Rainbow Map&Index. ILGA-Europe Rainbow Map & Index 2020
Discrimination in the EU 2019


The special Eurobarometer “Discrimination in the EU” includes detailed data from European Member States on the social acceptance of LGBTI people and perceptions on discrimination based on sexual orientation, gender identity and sex characteristics.
Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People 2019


With the Annual Review, ILGA-Europe examines the advances made at national level country-by-country in the 12 months from January to December 2018, our eighth edition. It also looks at the LGBTI equality work carried out by organisations such as the European Union, the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe.
List of actions by the European Commission to advance LGBTI equality


The actions listed cover in a comprehensive way all policy areas that are relevant for LGBTI people: non-discrimination, education, employment, health, free movement, asylum, hate speech/hate crime, enlargement and foreign policy. The Commission’s objectives are to support progress in all EU and accession countries in all these policy areas, improve the social acceptance of LGBTI people and enforce EU legislation.
Hate Speech


Hate speech on the internet is a growing problem, as indicated in reports by the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), which has been examining the situation of online hate speech since the 1990s (Bakalis, C., 2015). Hate speech aims to undermine the dignity of a human being belonging to a particular social group. Furthermore, it tries to legitimise attacks on members of that group and thus contributes to creating an unsafe environment for people belonging to such groups, as well as to their supporters and the rest of society.
Исследование школьной среды эстонских учеников ЛГБТ+ 2018


Летом 2018 года ЛГБТ-ассоциация Эстонии провела первое исследование относительно положения ЛГБТ + учащихся в школах Эстонии. В исследовании затронули вопросы подверженности психологическому и физическому насилию, освещения ЛГБТ+ тематики на уроках, а также отношение учителей и других школьных работников к ЛГБТ+ ученикам.
LGBT+ Students' School Climate Survey in Estonia 2018


In 2018, the Estonian LGBT Association conducted the first LGBT+ students' school climate survey in Estonia, with questions including experiences with mental and physical violence, discussions of LGBT+ topics in class, and the attitudes of school staff and fellow students towards LGBT+ students and topics. A summary of the survey results together with recommendiations is available in English. The full report is available in Estonian and in Russian.
Legal gender recognition in the EU 2020


The research focused on the position and experiences of trans people in education, employment and later life, as well as their interactions with Legal Gender Recognition (LGR) procedures and their experiences of coming out. It also considered the impact of discrimination that trans individuals can face throughout their lifetime.
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas 2017


Uuring annab esmalt ülevaate sellest, kuidas Eesti koolides inimõigusi käsitletakse, millised on õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna hoiakud inimõiguste suhtes, ning kuidas inimõiguste alaste teadmiste rakendamist toetatakse. Samuti antakse ülevaade sellest, kuidas avalduvad inimõigused ja nende alusväärtused Eesti hariduspoliitilistes dokumentides ja Eesti koolides.
Uuringu tellis Haridus- ja Teadusministeerium, teostasid Balti Uuringute Instituut ja Eesti Inimõiguste Keskus.
Combating discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Council of Europe Member States 2020


The report was prepared by the Council of Europe Steering Committee on Human Rights (CDDH) with support by the SOGI Unit. It is based on replies from Member States to a questionnaire on policy measures and examples of good practice related to the implementation of the Recommendation to Member States on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
Eesti inimõiguste olukorra ühisaruanne ÜROle 2020


Eesti kolmas korraline inimõiguste ülevaatuse (UPR) toimub ÜRO inimõiguste nõukogus mais 2021. Võrdse kohtlemise võrgustik esitas ÜRO-le inimõiguste olukorra ühisaruande. Võrgustikku kuuluvad Eesti Inimõiguste Keskus, Lastekaitse Liit, Eesti Puuetega inimeste Koda, MTÜ Oma Tuba/Feministeerium, Eesti LGBT Ühing, Eesti Vegan Selts, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit.
Joint Report on Human Rights in Estonia to the UN 2020


Estonia's third Universal Periodic Review by the UN Human Rights Council takes place in May 2021. The Equal Treatment Network submitted a joint report to the UN on Estonian human rights situation. The network includes the Estonian Human Rights Centre, the Estonian Union for Child Welfare, the Estonian Centre of Disabled Persons, Oma Tuba NGO, the Estonian LGBT Association, the Estonian Vegan Association, the Estonian National Youth Council and the Estonian Student Unions.
Eesti elanike hoiakud LGBT teemadel 2012-2021 võrdlused


Inimõiguste keskus on kümne aasta jooksul tellinud viis avaliku arvamuse uuringut LGBT-õiguste teemadel. Uuringud viis läbi Turu-uuringute AS aastatel 2012, 2014, 2017, 2019 ja 2021.