top of page

Koalitsioonilepinguga tuleb tagada kõikide inimeste väärtustamine Eestis

Updated: Oct 14, 2020

PRESSITEADE

24.03.2015


Täna, 24. märtsil edastas Eesti LGBT Ühing koalitsiooniläbirääkimisi pidavatele erakondadele kolm ettepanekut kõiki inimesi väärtustava riigi saavutamiseks. Eesti LGBT Ühing juhib tähelepanu kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise ning diskrimineerimise ja vaenu õhutamise eest kaitsvate regulatsioonide muutmise olulisusele.


“Kooseluseaduse jõustumisega viivitamine pikendaks põhjendamatult ebavõrdset olukorda, milles on pered ja paarid, kes ei saa või ei soovi abielluda,” selgitab Eesti LGBT Ühingu president Helen Talalaev. Talalaev rõhutab vajadust viia karistusseadustikus vaenu õhutamist käsitlevad sätted vastavusse Euroopa standarditega. “Eesti on Euroopa õigusruumis viimaseid riike, kus süüteo vaenumotiivi ei võeta arvesse raskendava asjaoluna. On oluline muuta ka võrdse kohtlemise seadust, kuna praegune ebaühtlane diskrimineerimise vastane kaitse paneb osad inimgrupid haavatavamasse olukorda,” lisab Talalaev.


Eesti LGBT Ühing ootab potentsiaalsetelt koalitsioonipartneritelt koalitsioonilepingut, mis hõlmaks erakondi ühendavaid valimislubadusi: väärtustada iga inimest, takistada vaenu õhutamist ning edendada võrdset kohtlemist ja inimlikku suhtumist ühiskonnas. Valimislubaduste valguses soovib Eesti LGBT Ühing kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist seaduses sätestatud ajaks. Ühing juhib tähelepanu tarvidusele ühtlustada diskrimineerimise vastane kaitse erinevate tunnuste puhul, keelates usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude ja seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimine samas ulatuses nagu rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi ja nahavärvuse tõttu. Kolmanda ettepanekuna toonitab ühing vajadust tagada kaitse vaenu õhutamise ja sellega seotud süütegude ohvriks langemise eest, muutes karistusseadustikus vaenu õhutamist käsitlevaid sätteid.


Pöördumise täistekstiga on võimalik tutvuda aadressil: ​lgbt.ee/ettepanekud-koalitsioonilepingusse.​


Eesti LGBT Ühing on lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste (LGBT) inimeste huvide esindaja. Ühing töötab selle nimel, et tõsta ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö, hariduse ja huvikaitse ning suurendada LGBT inimeste eneseteadlikkust ja ühiskondlikku aktiivsust, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi.

 

Comments


bottom of page