top of page

Brüsselis võeti fookusesse LGBT+ kogukonna kaitse

Updated: Oct 14, 2020

Huvikaitseorganisatsioonina on meile oluline teha ametnike ja rahvaesindajatega koostööd nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Viimaseks avanes hiljuti suurepärane võimalus meie juristil ja huvikaitseeksperdil Aili Kalal, kes osales 23.-24. septembril Brüsselis järgmise aasta Euroopa Liidu eesistujariigi Soome ja Euroopa Komisjoni korraldatud konverentsil LGBT+ inimeste õiguste edendamise teemal. Kõrgetasemelise konverentsi eesmärk oli ligi 500 osalejaga arutada seniseid saavutusi ja seada sihte tulevasteks aastateks.


Sammud edasi


LGBT+ inimeste õigused ja nende diskrimineerimisega võitlemine on aastaid olnud üks Euroopa Liidu võrdse kohtlemise valdkonna fookuseid. 2013. aastal avaldas Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet uuringu tulemused, mis näitasid, et üle Euroopa kogevad LGBT+ inimesed diskrimineerimist, ahistamist ja vaenu, mille tõttu kannatab nende elukvaliteet ja oma õiguste kasutamine teistega võrdses ulatuses.


2015. aastal koostas Euroopa Komisjon nimekirja sammudest, mida Euroopa Liit saab astuda, võitlemaks LGBT+ inimeste diskrimineerimisega kõigis eluvaldkondades, nagu haridus, tööelu, tervis, liikumisvabadus, vaen jt. Dokument on mõeldud kasutamiseks nii EL tasandi ametiasutustele, liikmesriikide valitsusasutustele kui ka kodanikuühiskonnale. Lisaks seadusandlikule tegevusele on teemale tähelepanu pööratud ka läbi teadlikkust parandavate kampaaniate, pride’idel osalemise ja kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise.


Konverentsil nõustusid kõik osalejad, et on selge vajadus kogu Euroopa Liidus kehtiva mehhanismi järele, millega võidelda LGBT+ inimeste diskrimineerimise vastu. Seda seetõttu, et riigisiseselt on liikmesriikide fookused võrdse kohtlemise valdkondades väga erinevad ning tervikuna on EL seetõttu ebaühtlane, mis omakorda tekitab nii juriidilisi kui eraelulisi probleeme.


Foto: Markus Spiske, Unsplash

Murekohad


Probleemide teadvustamisest hoolimata on europarlamendil siiani vastu võtmata juba kümme aastat arutlusel olnud võrdse kohtlemise direktiiv, millega laiendataks kaitset diskrimineerimise vastu seksuaalse identiteedi alusel ka hariduse, sotsiaalkaitse ning kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuse ja pakkumise valdkonnale. Hetkel on igakülgselt tagatud kaitse vaid soo, rassi või etnilise päritolu alusel toimuva diskrimineerimise vastu. Seetõttu on mõned kogukonnad teatud alustel rohkem kaitstud kui teised. See loob justkui kaitstuse hierarhia ning jätab tähelepanuta ka tõsiasja, et inimene võib korraga kuuluda mitmesse haavatavasse gruppi oma soo, seksuaalsuse, rassi, päritolu või muu tunnuse tõttu. Probleemile on osutanud ka Euroopa Põhiõiguste Amet.


Konverentsil tutvustati ka viimast Eurobaromeetri uuringut, mida viib läbi Euroopa Komisjon. Üldiselt võib öelda, et ühiskonnas kasvab toetus võrdsele kohtlemisele ja diskrimineerimise lõpetamisele, kuid samas püsivad negatiivsemad või kahtlevamad seisukohad, kui küsimus puudutab vastaja eraelu ja lähedasemat kontakti LGBT+, eriti aga transsooliste inimestega. 53% vastajatest leiab, et diskrimineerimine seksuaalse ja soolise identiteedi alusel on laialtlevinud. Sellegipoolest toetab 76% vastajatest LGBT+ inimeste võrdseid õigusi, mis loodetavasti innustab ka poliitikakujundajaid otsustavaid samme astuma.


Kogukonna sõbrad Euroopas


Brüsselis kohtus Aili ka Euroopa Parlamendi liikme Marina Kaljurannaga. Eurosaadik tundis huvi ühingu töö vastu ja uuris, kas ja kuidas saab ta Euroopa tasandil seista Eesti LGBT+ kogukonna huvide ja võrdse kohtlemise eest. Tasub märkida, et europarlamendi juures tegutseb LGBTI intergrupp, mille ülesanded on oma teemast lähtuvalt EL töö jälgimine, LGBTI inimeste olukorra jälgimine liikmesriikides ja mujal ning koostöö kodanikuühiskonnaga, et esindada organisatsioonide vajadusi ja seisukohti Euroopa tasandil.


Samuti kohtus Aili NELFA esindaja Björn Sieverdingiga. NELFA ehk Network of European LGBTIQ* Families Associations on vikerkaareperede huvide eest seisev üleeuroopaline organisatsioon, mille liikmete hulka kuulub ka Eesti LGBT Ühing. Oleme NELFAga koostööd teinud juba kolm aastat ning Aili, kes on ühingu jurist ja huvikaitseekspert, kuulub NELFA juriidilise toe gruppi.Kui sul on küsimusi või mõtteid LGBT+ kogukonna ja Euroopa Parlamendi, Euroopa uuringute, rahvusvahelise huvikaitsetegevuse või enda õiguste ja võimaluste kohta, siis kirjuta Ailile aadressil aili@lgbt.ee.

 

116 views0 comments

Comments


bottom of page