top of page

Soovitused erakondadele KOV valimisteks

Updated: May 16, 2022Kuidas saab kohalik omavalitsus LGBT+ inimesi toetada? Kelle poolt ja miks KOV valimistel hääletada? Kuna tööd ja küsimusi on palju, koostasime KOV valimistel osalevatele erakondadele ja valimisliitudele asjakohased soovitused.


Saadame need soovitused erakondadele ning kohtume nende esindajatega. Kui erakondade valimisnimekirjad on väljas, teeme soovituste põhjal kandidaatide küsitluse. Erakondade tagaside ja küsitluse tulemuste põhjal teeme kokkuvõtte, mis aitab valimistel hääletada LGBT+ inimesi toetavate kandidaatide poolt. Kogu info ilmub meie kodulehel.Soovitused erakondadele ja valimisliitudele kohalike omavalitsuste valimisteks


Soovime, et kohalikud omavalitsused üle Eesti oleksid LGBT+ inimestele turvalised, ligipääsetavad ja võimestavad. Kohalik omavalitsus vastutab selle eest, et meie ühine keskkond arvestaks kõigi vajadustega - selleks peab hoolima igast inimesest sellisena, nagu ta on. LGBT+ inimesed on osa iga kodukandi kogukonnast ja nende heaolu on osa kõigi heaolust. Kohaliku omavalitsuse võimuses on tagada võrdsed võimalused igale inimesele.


Selle saavutamiseks oleme koostanud soovitused kohalike omavalitsuste valimistel osalevatele erakondadele ja valimisliitudele, lähtudes LGBT+ perspektiivist. Soovitame teekonna alustamiseks teha järgmist.


  • Lisada KOV valimisprogrammidesse kinnitus töötada järjepidevalt selle nimel, et KOVi teenused oleksid LGBT+ inimestele turvalised ja ligipääsetavad.


Selleks, et kohalikud omavalitsused oskaks tagada oma teenuste turvalisust ja ligipääsetavust, on neil vaja teadmisi võrdsest kohtlemisest ja inimõiguste edendamisest. Ametnikud ja volikogude liikmed peavad end neil teemadel harima, et nad oskaksid ära tunda, lähemalt uurida ning lahendada võimalikke probleemkohti omavalitsuste teenustes.


  • Võimestada LGBT+ inimeste võrdse kohtlemise edendamisega tegelevaid organisatsioone ja huvigruppe.


Kohalikud omavalitsused kutsuvad LGBT+ inimeste võrdse kohtlemise edendamisega tegelevaid organisatsioone ja huvigruppe aruteludesse ning halduskogude ja linnavolikogude komisjonide koosseisudesse, et nad saaksid seal kirjeldada valdkondlikke murekohti ja pakkuda lahendusi, mille KOVid seejärel ellu viivad.


  • Tugevdada kiusamisvastast ennetustööd koolides ja parandada koolide võimekust tegeleda kiusamise ja ahistamisega, lähtudes muu hulgas ka LGBT+ noorte ja perede kogemustest.


Eesti LGBT Ühingu 2018. aasta koolikeskkonna uuring näitab, et 68% LGBT+ õpilasi on kogenud vaimset ahistamist oma seksuaalse identiteedi, sooidentiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu; 61% vastanutest märkis, et koolitöötajad ei sekkunud kunagi, kui keegi tegi homovaenulikke märkusi; 42% õpilaste koolides pole LGBT+ teemasid üldse käsitletud ja 21% LGBT+ noorte koolides on käsitlus olnud negatiivne. Kool võib LGBT+ õpilaste jaoks olla nende identiteedi tõttu ebaturvaline ja märkimisväärselt vägivaldne keskkond ning koolid ei taga kõigi õpilaste põhivajaduste rahuldamiseks turvalisi tingimusi. KOVide võimuses on liita oma haldusalasse kuuluvad koolid kiusamisvastasesse programmi KiVa ning küsida sisendeid LGBT+ teemadega tegelevatelt valdkondlikelt organisatsioonidelt.


  • Nähtavalt toetada LGBT+ inimeste võrdset kohtlemist edendavaid algatusi ja üritusi.


Kohalikud omavalitsused saavad mitmel viisil väljendada oma avatust ja toetust: avalikud sõnavõtud, algatustes ja üritustel nähtavalt osalemine, nende kohta info jagamine KOVide kanalites, vikerkaarelipu heiskamine, temaatiliste märkide kasutamine, algatuste rahaline toetamine jm.


  • Liituda Rainbow Cities ehk ülemaailmse linnade võrgustikuga, mis tegeleb LGBT+ inimeste võrdsete võimaluste edendamisega.


Võrgustik võimaldab linnadel vahetada häid praktikaid ning õppida üksteise kogemustest. Linnade ühised algatused aitavad edendada võrdset kohtlemist kohalikul tasemel. Areneb sotsiaalne koosloome ja võimestamine, linnad muutuvad turvalisemaks ja teenused ligipääsetavamaks.

811 views

Kommentare


bottom of page