top of page

Kohtus esimene trans-ekspertkogu tervise teemal


Transsooline naine arsti juures
Foto: Zackary Drucker, The Gender Spectrum Collection

18. juunil kohtus Eesti LGBT Ühingu ja Mõttekoda Praxis algatusel esimene trans-ekspertkogu. Ekspertkogu koosneb üheteistkümnest trans-kogukonna liikmest, kes nõustavad Eesti LGBT Ühingut ja Praxist trans-spetsiifilise tervishoiuteenuse standardi väljatöötamisel. Standardi loomise eesmärk on ühelt poolt mõista, millised on kogukonna vajadused ja ootused üleminekuga seotud tervishoiule, ning teiselt poolt vormida need ootused soovitusteks nii riigile kui tervishoiusüsteemile.

Kohtumisel said kogu liikmed üksteisega tuttavaks ning arutasid kahte suurt teemat: millised on Eestis takistused trans-tervishoiule ligipääsemisel ning millised on kogukonna ootused trans-tervishoiuteenustele ja tervishoiutöötajatele. Arutelu käigus jõuti arusaamale, et trans-inimesed soovivad tervishoiusüsteemi, mis on läbipaistev, ligipääsetav, trans-inimeste autonoomiat ja otsustuspädevust austav, milles arvestatakse ka alaealiste noorte vajadustega ning milles lähtutakse mittebinaarsest sookäsitlusest. Tervishoiutöötajatelt oodatakse hooliva sõnavara kasutamist, suuremat teadlikkust, vastutulelikku suhtumist ning trans-inimeste autonoomia austamist. Takistusteks hooliva tervishoiuni jõudmisel on kogu asjaajamise läbipaistmatus ja keerulisus, tervishoiutöötajate teadmatusest tulenevad negatiivsed hoiakud, vaimse tervise abi kättesaamatus, haigekassa toe puudumine, pädevate spetsialistide nappus ning trans-inimeste otsustusvõime alavääristamine.

Trans-ekspertkogu tuli kokku projekti „Võrdõiguslikkus tervishoius, hoiakud LGBTQI+ inimeste suhtes ja transinimeste tervishoid“ raames. Projekti partnerid on Mõttekoda Praxis, Eesti LGBT Ühing ja Sotsiaalministeerium ning projekti rahastab Euroopa Liidu Õiguste, Võrdõiguslikkuse ja Kodakondsuse Programm ja Sotsiaalministeerium.

417 views

Comments


bottom of page