top of page

LGBT+ õpilaste õigused ja võimalused hariduses

Updated: Dec 17, 2021
Ühelt poolt on LGBT+ õpilased samasugused noored nagu kõik teisedki, samas võivad nad koolis kogeda muresid ja raskusi, millega teised kokku ei puutu. Meie LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring näitas, et LGBT+ noorte jaoks võib kool olla märkimisväärselt ebaturvaline koht. Töötame selle nimel, et see muutuks. Mida aga saavad LGBT+ noored nüüd ja praegu teha ja mida peaksid teadma?


Siit leiad soovitused eri olukordade lahendamiseks, väljavõtted seadusest, mis näitavad kooli kohustusi õpilaste ees, ning kasulikke viiteid. Peamine on aga see, et noor, kes vajab tuge või abi, ei pea murega üksi jääma!Mida ütleb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus?


§ 4. Põhikooli ülesanne

 • (1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

 • (2) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.


§ 7. Põhihariduse kättesaadavus

 • (1) Põhikooli pidamisel tagab kooli pidaja põhikooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks.


§ 5. Gümnaasiumi ülesanne

 • (1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine toimima loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.


§ 71. Üldkeskhariduse kättesaadavus

 • (1) Gümnaasiumi pidamisel tagab kooli pidaja gümnaasiumi riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu, võimalused õpilase arengu toetamiseks ning kooli võimekuse pakkuda lisaks kohustuslikele õppeainetele ka valikõppeaineid gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud nõuete kohaselt.


§ 44. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 • (1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.


§ 19. Õppekeskkond

 • (1) Õppekeskkond peab toetama õpilase arengut.Mida teha keerulistes olukordades?


Kui kaasõpilased sind kiusavad


 • Tea, et kooli pidaja peab tagama IGA õpilase turvalisuse. Sa ei ole koolile koorem.

 • Kui usaldad mõnda koolitöötajat, siis pöördu tema poole (nt klassijuhataja, sõbralik õpetaja, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog), et koos lahendus leida.

 • Kui sul on vanematega head suhted, siis tasub öelda ka vanematele, et saaksite koos lahenduse leida.

 • Kui sa ei ole kindel, kas keegi koolitöötajatest või sinu vanematest oskab või tahab aidata, siis võid pöörduda julgelt ka Eesti LGBT Ühingu poole. Koos saame mõelda võimalikke lahendusi.

 • Kõige olulisem - ära jää oma murega üksi! Sa oled oluline ja sul on õigus saada haridust turvalises keskkonnas.


Kui õpetaja räägib LGBT+ teemadest negatiivselt või ignorantselt


 • Tea, et kooli pidaja peab tagama IGA õpilase turvalisuse. Sa ei ole koolile koorem.

 • Tea, et kooli pidaja peab tagama IGALE õpilasele vajalikku informatsiooni, et noor astuks ellu vajalike teadmistega.

 • Kui usaldad mõnda koolitöötajat, siis pöördu tema poole (nt klassijuhataja, sõbralik õpetaja, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog), et koos lahendus leida.

 • Kui sul on vanematega head suhted, siis tasub öelda ka vanematele, et saaksite koos lahenduse leida.

 • Kui sa ei ole kindel, kas keegi koolitöötajatest või sinu vanematest oskab või tahab aidata, siis võid pöörduda julgelt ka Eesti LGBT Ühingu poole. Koos saame mõelda võimalikke lahendusi.

 • Kõige olulisem - ära jää oma murega üksi! Sa oled oluline ja sul on õigus saada haridust turvalises keskkonnas.


Kui koolis ei räägita LGBT+ teemadest


 • Tea, et kooli pidaja peab tagama IGALE õpilasele vajalikku informatsiooni, et noor astuks ellu vajalike teadmistega.

 • LGBT+ teemadest rääkimine on tegelikult juba õppekavades sees. Näiteks peab koolis käsitlema teemasid nagu perekond, suhted, armastus, seks, ajalugu, ühiskond, avatus, mitmekesisus jne. Need teemad puudutavad ka LGBT+ inimesi ning neist saab ja peab rääkima LGBT+ inimesi kaasavalt.

 • Kui sul on aineõpetajaga hea suhe, siis räägi temaga ja ütle, millest tunnis veel rääkida võiks. Kui õpetaja ise ei tunne end selles kindlalt, on võimalus kutsuda keegi külalisloengut andma (soovituste saamiseks võid pöörduda meie poole või vaata allpool kasulikke linke).

 • Kui usaldad mõnda koolitöötajat, siis pöördu tema poole (nt klassijuhataja, sõbralik õpetaja, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog), et koos lahendus leida.

 • Kui sul on vanematega head suhted, siis tasub öelda ka vanematele, et saaksite koos lahenduse leida.

 • Kui sa ei ole kindel, kas keegi koolitöötajatest või sinu vanematest oskab või tahab aidata, siis võid pöörduda julgelt ka Eesti LGBT Ühingu poole. Koos saame mõelda võimalikke lahendusi.

 • Kõige olulisem - ära jää oma murega üksi! Sa oled oluline ja sul on õigus saada haridust turvalises keskkonnas.Kuidas ühing aidata saab?


Kui sa ei ole kindel, kas keegi koolitöötajatest või sinu vanematest oskab või tahab aidata, siis võid pöörduda julgelt ka Eesti LGBT Ühingu poole. Koos saame mõelda võimalikke lahendusi. Näiteks:

 • Võime kooliga ühendust võtta, et uurida, kas koolipsühholoog on LGBT+ teemadel teadlik, öelda anonüümselt õpetajale või muule koolitöötajale, et mõnes klassis on probleem, juhtida tähelepanu, et teatud aines võiks käsitleda mõnda konkreetset teemat jne.

 • Saame pakkuda kogemusnõustamist. Kogemusnõustajad on inimesed, kes räägivad oma loost ja kogemustest, mille kaudu teine inimene end ehk paremini mõista või ära tunda saab.

 • Saame pakkuda esmast psühholoogilist nõustamist ning vajadusel suunata LGBT-sõbraliku psühholoogi või muu spetsialisti poole.

 • Saame teha koolis või grupile meie keskuses loengu vajalikul teemal või soovitada selleks teisi organisatsioone, näiteks Eesti Seksuaaltervise Liitu, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi vms. Saad selle mõtte ise koolile pakkuda või saame meie kooliga ühendust võtta.Kasulikud lingid


 • Eesti LGBT Ühingu töötajate ja kogemusnõustajate kontaktid. Alati võid kirjutada ka üldmeilile info@lgbt.ee, Facebookis või Instagramis ja koos leiame parima inimese, kellega rääkida saad.

 • Eesti Seksuaaltervise Liit: koduleht (sh noorte nõustamine) ja kasulikke postitusi täis Instagram

 • Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

 • LGBT+ noorte isiklikud lood ja koolikeskkonna statistika meie turvalise kooli kampaania lehel

 • Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring (ru, en)


378 views0 comments

Comments


bottom of page