top of page

Eesti LGBT Ühing taunib Rakvere Reaalgümnaasiumi juhtkonna otsust


Eesti LGBT Ühing taunib Rakvere Reaalgümnaasiumi juhtkonna otsust eemaldada koolimaja stendilt LGBT+ koori Vikerlased plakat, mis kutsus huvilisi kooriga ühinema.


Kooli direktori Martti Marksoo põhjenduse kohaselt “tuleb kõigi vastu üles näidata sallivust, mida ka koolis õpetatakse, kuid samas annab selliste erisuste reklaamimine võimaluse teatud inimrühmadele või erakondadele protestiks ja sildistamiseks” ning “kool ei ole koht, kus tegeleda usulise, parteilise või seksuaalerisuste reklaamiga.”


Eesti LGBT Ühing ei nõustu RRG direktori seisukohtadega.


Esiteks, ei käsitu plakati riputamine selleks ettenähtud kohta kutsega liituda kooriga “seksuaalerisuste reklaamina”, vaid tegu on noortele info levitamisega huvitegevuse kohta. Lisaks, Vikerlaste koori algatajad on noored ise ning Eesti Vabariigi noortel, mh kooliõpilastel on õigus moodustada ühendusi ja kooslusi, mille tegevus ei lähe seadustega vastuollu. Vikerlaste koori tegevus seda ei tee. Kui infot levitatakse vastavalt kooli nõuetele ja plakati sõnum ei lähe vastuollu Eesti seadustega, võib antud plakati mahavõtmisel ja teiste alles jätmisel näha viiteid ebavõrdsele kohtlemisele.


Teiseks juhime tähelepanu Põhi- ja gümnaasiumihariduse alusväärtustele:

Riiklikus õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi põhiseaduses”, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). Seega eeldame, et samu väärtuseid kantakse ka õppekeskkonnas laiemalt.


Lisaks, vastavalt lapse õiguse konventsioonile on lapsel sõnavabadus ja muuhulgas sisaldab see vabadust kirjalikult või trükis, lapse enda valitud viisil edasi anda informatsiooni ning igasuguseid ideid. Ning selle õiguse kasutamisel võivad kehtida teatud piirangud, kuid ainult niisugused, mis on seadusega ette nähtud ja vajalikud teiste isikute õiguste või hea maine austamiseks või riikliku julgeoleku või avaliku korra või rahva tervise või kõlbluse kaitseks.


Selles valguses on RRG otsus LGBT+ noorte ja neid toetavate noorte suhtes sallimatust propageeriv, ebasolidaarne ning soolist võrdõiguslikkust ja kultuurilist mitmekesisust tauniv. Kaudselt saadab see RRG noortele signaali, et teistsugune seksuaal- või sooidentiteet pole koolis teretulnud ja väärib varjamist.


Loodame, et Rakvere Reaalgümnaasium leiab võimaluse näidata oma kooli LGBT+ noortele ja nende sõpradele, et nende koolis on noortele lubatud nii erinevad identiteedid kui ka eri alustele rajatud huvitegevus.

 

Foto Vikerlaste Facebooki lehelt


125 views0 comments

Comments


bottom of page