top of page

LGBT+ valimiskompass

Riigikogu valimised algavad täpselt nädala pärast ning viimaste reitingute analüüsid näitavad, et võimalike koalitsioonide koosseisu võib määrata väga väike protsent valijaid. See tähendab, et iga antud hääl loeb.


Kui vaatad meie tehtud analüüsi näed, et osade erakondade “lubadused” võivad LGBT+ inimestele lausa ohtlikud olla. Ära lase enda eest otsustada kellelegi teisel ja mine valima!


Järgneva analüüsi oleme koostanud erakondade valimisprogrammide alusel – lugesime need läbi ning jaotasime teemad, mis on LGBT+ inimestele olulised, viide kategooriasse: vaenu reguleerimine, abieluvõrdsus, kooseluseadus, võrdne kohtlemine ja soo tunnustamine. Meie analüüsis ei ole kajastatud erakonda Parempoolsed, sest erakonnal puudus programm, mida analüüsida.
Abieluvõrdsus

Abieluvõrdsuse kehtestamise lubadus on erakondade programmides esimest korda ning üks tõhusamatest võimalustest, kuidas riik saab tagada LGBT+ inimeste perekonnaelu kaitse.


 • Sotsid, Eesti 200 ja Rohelised lubavad kehtestada abieluvõrdsuse.

 • Keskerakonna ja Reformierakonna programmides teemat käsitletud ei ole.

 • EKRE ei luba “perekonna- laste ema ja isa- tähenduse muutmist riigi õigusaktides”. Lubadusena segane, kuid arvatavasti on plaan keelata samast soost vanemate kandmise juriidilistesse dokumentidesse.

 • Isamaa lubab muuta põhiseadust naise ja mehe vahelise abielu määratlusega, et samast soost paaridel ei oleks võimalik tulevikus abielluda.


Kooseluseadus

Kooseluseadus, mis annab võimaluse oma kooselu registreerida samast (ja eri) soost kaaslastele, on juba aastaid kehtinud rakendusaktideta. Kuigi LGBT+ inimesed ja toetajad räägivad juba abieluvõrdsusest ning see lubadus on jõudnud ka osade erakondade programmidesse, on oluline, et ka kooseluseadus saaks juurde vajalikud rakendusaktid.

LGBT+ inimeste võrdsete võimaluste ja heaolu kaitseks on oluline tagada valikuvõimalus abielu institutsiooni ja registreeritud partnerluse vahel.


 • Reformierakond lubab vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.

 • EKRE lubab tühistada kooseluseaduse.

 • Sotside, Eesti 200, Keskerakonna ja Isamaa programmides teemat käsitletud ei ole.


Vaenu reguleerimine:

Kuigi karistusseadustik keelab vaenu õhutamise, ei leia see kasutust pea üldse. Kehtiva sõnastuse järgi on karistatav vaid avalik vaenu õhutamine, millega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. Taolise ohu olemasolu tõendamine on pea võimatu ning aastate jooksul on sätet kasutatud vaid üksikutel kordadel. Vaenu ohjamiseks puudub õigusaktides ka vaenukuriteo mõiste ning samuti puudub raskendava asjaoluna vaenu motiiv. Karistusseadustikku peaks muutma viisil, et vaenukõne oleks kriminaliseeritud ning vaenumotiiv muutuks kuriteo raskendavaks asjaoluks.


 • Sotsid lubavad vaenukõne keelustame vaenukõne ja taunivad vaenu õhutamist, kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil peab kuuluma karistust raskendavate asjaolude hulka.

 • Reformierakond rõhutab, et Põhiseaduse kohaselt on vaenu õhutamine üheselt keelatud ja karistatav, kuid kehtiv karistusõigus on vastutuse vaenu õhutamise eest sidunud tekitatud tagajärjega. Lubavad viia lõpule aastaid kestnud õigusteoreetilise debati ja muuta Karistusseadustikku selliselt, et oleks tagatud kõigi Eesti inimeste väärikus ja turvatunne.

 • Eesti 200 lubab täiendada vaenukõne definitsiooni selliselt, et vaenukõne on ka avalik vägivallale õhutamine, mis on suunatud rühmade vastu ja mis seega tekitab ohtu avalikule korrale. Sellises sõnastuses lubadus vajalikku muutust ei too ning vaenu reguleerimine vajab konkreetsemaid samme.

 • Rohelised taunivad vaenukõne, mis ei ole piisav, et aru saada, millisel viisil ja millise plaanida.

 • Keskerakonna ja Isamaa programmides teemat käsitletud ei ole.

 • EKRE ei luba vanukõne reguleerida.


Võrdne kohtlemine

Võrdse kohtlemise seadus keelab diskrimineerimise seksuaalse sättumuse alusel vaid

tööeluga seotud küsimustes ja kutsealase ettevalmistuse saamisel. See tähendab, et ebavõrdne kohtlemine pole keelatud teistes riigi poolt reguleeritud valdkondades ning avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste (sh eluaseme) puhul. Diskrimineerimine peaks olema keelatud ühiskonnaelu kõigil valdkondades kõikide aluste puhul.


 • Eesti 200 peab oluliseks seista ühiskondliku kiusu ja diskrimineerimise vastu põhiseaduse §-s 12 toodud avatud loetelu alusel. Lubavad algatada võrdse kohtlemise seaduse põhiseaduspäraseks muutmise nii, et diskrimineerimine oleks keelatud ühiskonnaelu kõigis valdkondades mistahes alustel.

 • Rohelised:Võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise eest kaitse tagamiseks taotleme võrdse kohtlemise seaduse muutmist. Seadust tuleb muuta ning viia see vastavusse nii EV Põhiseadusega kui ka rahvusvaheliste konventsioonidega võetud kohustustega.)

 • Sotsid lubavad tagada igaühele kaitse diskrimineerimise eest, mis selgeks plaaniks vajaks konkreetsust.

 • Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja EKRE programmides teemat käsitletud ei ole.Soo tunnustamine

Teema on erakondade programmis esimest korda. Soo tunnustamine ja soolist üleminekut toetavad tervishoiuteenused on seadusandluses raamistatud raskesti mõistetava, keeruliselt ligipääsetava ja diagnoosikeskse protsessina. Mõlemad põhinevad psühhiaatri ja arstliku ekspertiisikomisjoni kaalutlusest ja otsusest.


Õigus juriidiliste sooandmete muutmisele peab põhinema inimese enesemääratlusel, mitte sõltuma arstide otsusest. Üleminekut toetavate tervishoiuteenuste osutamine peab põhinema inimese ja eriarsti koostööl (ehk informeeritud nõusolekul), mitte psühhiaatrilisel diagnoosil, hindamisel ja kontrollil.


 • Eesti 200 peab “oluliseks pöörata eritähelepanu erinevate ühiskonnagruppide võrdsetele õigustele ja võimalustele /…/ inimese identiteedi enesemääratluses”. Sõnastus tekitas küsimusi, mis kontekstis “identiteedi enesemääratlust” silmas peetakse, siis täpsustasime erakonnaga üle. Ssaime kinnituse, et erakond mõtles soo tunnustamise protsessi lihtsustamise peale, aga täpsemalt oma arusaama lahti ei selgitatud. Tunnustame Eesti 200 inimese identiteedi enesemääratluse olulisuse väljatoomise eest võrdsete võimaluste kontekstis, kuid lubadusena siiski jääb liiga ebamääraseks ja deklaratiivseks, et aru saada, mis lahendust selle all täpsemalt mõeldud on.

 • Rohelised toetavad soomarkeri muutmise protsessi lihtsustamist ning mittebinaarse soomarkeri võimaldamist dokumentides. “Toetame soolist üleminekut inimlikul ning austaval viisil, tagades psühholoogide ja psühhiaatrite parema ettevalmistuse hindamaks inimese võimet teha läbimõeldud otsus operatsiooni tegemiseks”. Tunnustame ka Roheliste kavatsust lihtsustada soo tunnustamise protsessi ning muuta see ka mittebinaarseid inimesi kaasavaks. Küll aga on ohuks identiteedi enesemääramise õigusele, kui Rohelised peavad vajalikuks psühhiaatrilisel hindamisel põhinevat tervishoiuteenuste osutamise korda.

 • Sotsid, Keskerakond, Reformierakond ja EKRE programmides teemat käsitletud ei ole,

 • Isamaa “kaitseb last agressiivse seksuaalpropaganda ja sooärevuse tekitamise eest /…/”. Misiganes nad selle all ka ei mõtleks, on seda raske kommenteerida.


Täname Sara Arumetsat ja Eesti Transinimeste Ühingut soo tunnustamise analüüsi osas kaasa mõtlemast!


Tuletame meelde, et ka Feministeerium ning Eesti Inimõiguste Keskus on teinud oma kompassid, et valimistel valikut tehes oleks inimõigused laiapindselt kaitstud!

1,596 views0 comments

Comments


bottom of page