Ühingu rahastajad

2020. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Sotsiaalministeerium, Rosa Luxemburg Foundation, Aktiivsete Kodanike Fond, ILGA-Europe.

2019. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rosa Luxemburg Foundation.

2018. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Open Society Foundations, ILGA-Europe.

2019. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rosa Luxemburg Foundation.

 

Käimasolevad projektid

Projekt: Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas

 • Projekti eesmärk on ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes.

 • Projekti rahastab Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust 200 000 euroga.

 • Projekt kestab 1.01.2020–31.12.2021.

Projekt: LGBT-teemaline haridus- ja teavitustegevus haridusvaldkonnas turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomiseks LGBT+ noortele

 • Projekti eesmärk on luua kaasavam ja turvalisem koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. 

 • Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 80 000 euroga.

 • Projekt kestab 1.03.2020 - 1.03.2022.

Projekt: LGBT+ Microhistories In Estonia

 • Projekti eesmärk on avaldada Eesti esimene kohalikku LGBT+ ajalugu käsitlev üldisele avalikkusele mõeldud raamat. Raamatu koostavad ajaloouurijad, kes lisaks oma teema uurimisele ja avaldamisele osalevad ka uurijatele suunatud seminaridel, mis arendavad LGBT+ ja üldist ajaloouurimist Eestis.

 • Projekti rahastab Rosa Luxemburg Foundation 15 000 euroga.

 • Projekt kestab on 1.09.2019 – 31.12.2022.

Lõppenud projektid 2018–2021

Projekt: Eestis leviv valeinfo LGBT+ inimeste ja Eesti LGBT Ühingu kohta

 • Projekti eesmärk on kaardistada Eesti leviv valeinfo LGBT+ inimeste ja Eesti LGBT ühingu kohta, et mõista valeinfo päritolu ja olemust ning kasutada saadud teadmisi eri tegevusvaldkondades, nagu kommunikatsioon, haridus, huvikaitse.

 • Projekti rahastab Center for European Policy Analysis 2454.06 euroga.

 • Projekt kestab 1.02-15.03.2021.

Projekt: Sõnumite testimine Eestis

 • Projekti eesmärk on tuvastada LGBT-teemalised sõnumid, mis toetavad mõjusat teavitustööd.

 • Projekti rahastab ILGA-Europe 4858.20 euroga.

 • Projekt kestab 3.08 - 30.11.2020.

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 96 000 euroga.

 • Projekt kestab 01.01–31.12.2019.

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 70 000 euroga.

 • Projekt kestab 01.01–31.12.2018.

Projekt: Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire

 • Projekti eesmärk on koostada ülevaade Euroopa Nõukogu soovituste CM/Rec (2010)5 ehk LGBT+ inimeste diskrimineerimise vähendamise meetmete järgimisest Eestis ning edendada koostööd Eesti LGBT Ühingu ja erinevate valitsusasutuste vahel.

 • Projekti rahastab ILGA-Europe 5000 euroga.

 • Projekt kestab 1.03–31.10.2018.

Projekt: Sõltumatu rahastamise ja annetuste suurendamise strateegia väljatöötamine

 • Projekti eesmärk on luua annetuste kogumise plaan ja katsetada erinevaid tegevusi heategevuslike annetuste kogumiseks ning välja selekteerida kõige efektiivsemad meetodid Eesti ühiskonna jaoks, mis aitaksid toetada LGBT+ inimeste õigusi.

 • Projekti rahastab Open Society Foundations 41 312 euroga.

 • Projekt kestab 1.11.2016–30.04.2018.