Ühingu rahastajad

2019. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rosa Luxemburg Foundation.

2018. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Open Society Foundations, ILGA-Europe.

2019. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rosa Luxemburg Foundation.

 

Käimasolevad projektid

Projekt: Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas

 • Projekti eesmärk on ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes.

 • Projekti rahastab Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust 200 000 euroga.

 • Projekt kestab 1.01.2020–31.12.2021.

 

Projekt: LGBT+ Microhistories In Estonia

 • Projekti eesmärk on avaldada Eesti esimene kohalikku LGBT+ ajalugu käsitlev üldisele avalikkusele mõeldud raamat. Raamatu koostavad ajaloouurijad, kes lisaks oma teema uurimisele ja avaldamisele osalevad ka uurijatele suunatud seminaridel, mis arendavad LGBT+ ja üldist ajaloouurimist Eestis.

 • Projekti rahastab Rosa Luxemburg Foundation 15 000 euroga.

 • Projekt kestab on 1.09.2019 – 31.12.2022.

Projekt: LGBT-teemaline haridus- ja teavitustegevus haridusvaldkonnas turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomiseks LGBT+ noortele

 • Projekti eesmärk on luua kaasavam ja turvalisem koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. 

 • Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 80 000 euroga.

 • Projekt kestab 1.03.2020 - 1.03.2022.

Projekt: Sõnumite testimine Eestis

 • Projekti eesmärk on tuvastada LGBT-teemalised sõnumid, mis toetavad mõjusat teavitustööd.

 • Projekti rahastab ILGA-Europe 4858.20 euroga.

 • Projekt kestab 3.08 - 30.11.2020.

Lõppenud projektid 2018–2019

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 96 000 euroga.

 • Projekt kestab 01.01–31.12.2019.

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 70 000 euroga.

 • Projekt kestab 01.01–31.12.2018.

Projekt: Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire

 • Projekti eesmärk on koostada ülevaade Euroopa Nõukogu soovituste CM/Rec (2010)5 ehk LGBT+ inimeste diskrimineerimise vähendamise meetmete järgimisest Eestis ning edendada koostööd Eesti LGBT Ühingu ja erinevate valitsusasutuste vahel.

 • Projekti rahastab ILGA-Europe 5000 euroga.

 • Projekt kestab 1.03–31.10.2018.

Projekt: Sõltumatu rahastamise ja annetuste suurendamise strateegia väljatöötamine

 • Projekti eesmärk on luua annetuste kogumise plaan ja katsetada erinevaid tegevusi heategevuslike annetuste kogumiseks ning välja selekteerida kõige efektiivsemad meetodid Eesti ühiskonna jaoks, mis aitaksid toetada LGBT+ inimeste õigusi.

 • Projekti rahastab Open Society Foundations 41 312 euroga.

 • Projekt kestab 1.11.2016–30.04.2018.